Extra föreningsmöte 28/11 2017

Styrelsen i Hässelby SK FF kallar till extra föreningsmöte

tisdag den 28 november kl 19.00 i klubblokalen på Hässelby IP, Loviselundsv 100.

Ärende: Stadgeändring. Sänka åldersgränsen för att rösta vid årsmötet från 18 till 15 år

i syfte att ge fler medlemmar möjlighet att påverka beslut i föreningen.

Stadgeändring kan endast ske genom att den bifalles på två föreningsmöten i följd varav det ena måste vara ett ordinarie årsmöte.

Denna ändring kan alltså tidigast börja gälla efter årsmötet i mars 2018 om den bifalles.

Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av 2 justeringsmän och tillika rösträknare

4. Fastställande att mötet utlysts i enlighet med stadgarna

5. Styrelsen redogör för bakgrunden till stadgeändringen.

6. Styrelsens förslag till beslut. Första meningen i 19 § i stadgarna ändras till

"Medlem som har betalat medlemsavgift och fyller lägst 15 år under mötesåret har rösträtt på möte."

7. Mötet avslutas

Nuvarande skrivning

Md a spon
Md stadium
Md ba741e1a 6ee6 45dd a24a b2ebf111fe90
Md handelsbanken h
Md logo tre tandl kare prakttj  st ende pms 01
Md frandis
Md edelunda
Md svea 250x120
Md bingo stockholm
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub