Extra föreningsmöte 28/11 2017

Styrelsen i Hässelby SK FF kallar till extra föreningsmöte

tisdag den 28 november kl 19.00 i klubblokalen på Hässelby IP, Loviselundsv 100.

Ärende: Stadgeändring. Sänka åldersgränsen för att rösta vid årsmötet från 18 till 15 år

i syfte att ge fler medlemmar möjlighet att påverka beslut i föreningen.

Stadgeändring kan endast ske genom att den bifalles på två föreningsmöten i följd varav det ena måste vara ett ordinarie årsmöte.

Denna ändring kan alltså tidigast börja gälla efter årsmötet i mars 2018 om den bifalles.

Föredragningslista

1. Fastställande av röstlängd

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av 2 justeringsmän och tillika rösträknare

4. Fastställande att mötet utlysts i enlighet med stadgarna

5. Styrelsen redogör för bakgrunden till stadgeändringen.

6. Styrelsens förslag till beslut. Första meningen i 19 § i stadgarna ändras till

"Medlem som har betalat medlemsavgift och fyller lägst 15 år under mötesåret har rösträtt på möte."

7. Mötet avslutas

Nuvarande skrivning

Md 140610 stiftelsen dunross
Md vallingbycentrum 1rad cmyk
Md ica4
Md stadium
Md logo tre tandl kare prakttj  st ende pms 01
Md ba741e1a 6ee6 45dd a24a b2ebf111fe90
Md frandis
Md edelunda
Md svea 250x120
Md bingo stockholm
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub