Bakgrund - Därför behövs fotbollsverksamhet i Hässelby

Det finns direkta samband mellan hur vi lever våra dagliga liv och hur vi mår. När det gäller barn och ungdomar är en alltmer stillasittande livsstil ett ökande samhällsproblem med risk för ohälsa och sjukdom både på kort och lång sikt. Studier har visat att organiserad idrott har en viktig betydelse i barns tillvaro genom att bidra till att skapa en meningsfull sysselsättning, dagliga rutiner, hitta nya vänner samtidigt som det är en källa till glädje och lek där barn får utlopp för sin energi. Jämfört med andra grupper så uppvisar barn som idrottar regelbundet högre välbefinnande och färre depressiva symtom. Detta är inte minst viktigt i en tid då vi ser att allt fler barn har olika typer av psykosociala problem. Ur ett framtidsperspektiv beskrivs idrott framförallt som ett sätt att undvika ohälsa eftersom fysisk aktivitet minskar risk för många av de stora folksjukdomarna. Fysisk aktivitet beskrivs också, både nationellt och internationellt som viktigt för att kunna prestera och tillgodogöra sig undervisningen i skolan.

Fotboll är den absolut vanligast idrottsaktiviteten för barn och ungdomar i både mellanstadiet och högstadiet, för både tjejer och killar. Att spela fotboll i en förening innebär inte bara att få vara fysiskt aktivt utan också möjlighet att träffa andra, både barn och vuxna och då känna gemenskap och få vara del av ett sammanhang. Vi vet att den fysiska och sociala miljön som barn växer upp i är central för barn och ungdomars hälsa både i nuet och för framtiden där föräldrar är av central betydelse. Tyvärr beskrivs allt oftare att föräldrars ekonomiska situation får direkta konsekvenser på barns fritid och det finns tydliga generella samband mellan socioekonomisk status och deltagande i idrottsrörelsen.

Hässelby SK har en central och viktig roll i lokalsamhället i Hässelby. Klubbhuset och fotbollsplan är en fysisk mötesplats för personer som bor i olika delar av stadsdelsområdet, med olika förutsättningar, bakgrund, ålder och kön. Stockholms stad beskriver i sin rapport "Skillnadernas Stockholm" vikten av att ha naturliga mötesplatser för människor att mötas, för att främja integration och samhörighet. Samtidigt ser man att stadsdelar blir allt mer homogena och att dessa naturliga mötesplatser ofta saknas. Fotbollen, liksom andra idrotter, har här en unik möjlighet att samla människor som delar ett gemensamt intresse och att detta dessutom till största del görs ideellt bidrar till känsla av tillit till det egna området och människor i området.

Därför behöver Hässelby SK en social fond, HSK-fonden

Området Hässelby-Vällingby står inför många utmaningar och är ett tydligt exempel på den utveckling som ses i flera stadsdelsområden nämligen växande socioekonomiska skillnader mellan de olika stadsdelarna. När det gäller medelinkomst så ligger tre av stadsdelarna; Hässelbyvillastad, Kälvesta och Nälsta betydligt högre än snittet i Stockholms stad (348 200kr/person) med över 380 000 kr/person. Detta att jämföra med stadsdelen Hässelby gård där samma siffra är 229 200kr/person. När barn och ungdomar mötes i exempelvis Hässelby SK's regi möts alltså barn och familjer som har väldigt olika ekonomiska förutsättningar. Samtidigt ser man att områden där medelinkomsten är lägre också har mer ohälsa och sjukdom samt andelen med gymnasiebehörighet och med eftergymnasial utbildning lägre, vilket betyder att barn och ungdomar i områden med lägre medelinkomst är de områden där barn och ungdomar verkligen behöver det som föreningslivet och fotbollen kan ge. Det påverkar såklart en förenings verksamhet, när de flesta medlemmarna är barn och ungdomar att området har en hög andel av ekonomiskt utsatta barnfamiljer. I vissa stadsdelar är andelen hushåll som har haft svårt att klara löpande utgifter för basala behov högt, bland annat i Hässelby gård (på tredje plats efter Tensta och Rinkeby) men också stadsdelarna Vällingby, Grimsta och Hässelby strand. Man ser också en negativ utveckling, där andelen fattiga barnfamiljer har ökat i vissa stadsdelar ex i Hässelby strand, Hässelby gård, Råcksta och Grimsta.

Med denna bakgrund är det tydligt att HSK-fonden behövs för att möjliggöra så att alla barn och ungdomar i Hässelby, som vill spela fotboll, ska få göra det! Det handlar om att med en social fond ekonomiskt kunna stötta enskilda spelare Att barn och ungdomar, även om föräldrarna har knappa ekonomiska resurser inte ska hindras från att delta i den gemenskap som fotbollen erbjuder vill vi ska vara en självklarhet.

-Inget barn eller ungdom i Hässelby SK ska få skavsår eller nageltrång för att de spelar i för små skor och inte vågar eller vill be om nya då de vet att pengar till det saknas.

-Inget barn eller ungdom i Hässelby SK ska tacka nej till cup fast de gärna vill åka för att de vet att föräldrar saknar pengarna som behövs.

-Inget barn eller ungdom ska stanna hemma istället för att gå med lagkompisarna och äta pizza för att familjen saknar pengar till mat

-Inget barn eller ungdom som älskar att spela fotboll ska sluta vara med i laget när det är dags att betala

Detta är några exempel som vi själva har mött och det finns säkert många andra situationer som kan nämnas, men nu vill vi med hjälp av HSK-fonden möjliggöra för att situationer som dessa och liknanden inte ska behöva uppstå.

Vill du vara med och hjälpa oss – att skapa förutsättningar för alla barn och ungdomar i Hässelby SK att kunna delta och ha en meningsfull och lärorik fritid tillsammans med fotbollen?

Alla bidrag går oavkortat till den sociala fonden där medlen når de av våra medlemmar som har svårt ekonomiskt och under ordnade former två gånger om året kan ansöka om ekonomiskt stöd.


Lämna ditt bidrag - Privatperson

Lämna ditt bidrag - Företag

Md a spon
Md handelsbanken
Md vinsta naprapar och idrottsskadeklinik
Md morup
Md offitech
Md photo 2021  002
Macron
Md bingo stockholm
Md svea 250x120
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub